Tue. Apr 23rd, 2024

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ( Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำตำบลกรับใหญ่ สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยคุณกมล ว่องกุศลกิจ ได้บริจาคที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งอุปการะโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น มีนายพินิจ แพรภัทรประสิทธิ์ จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนเป็นการภายในตามคำสั่งของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์) เป็นที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 94 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน

เมื่อเริ่มเปิดเรียนกรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดครูมาให้ได้มีเพียงครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 คน มาช่วยสอน และจ้างครูมาช่วยสอนอีก 1 คน คือ อ. รุ่งนภา สุทธิรัตนากร นอกจากนี้ยังมีครูจากโรงเรียนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยสอนด้วย จนกระทั่ง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ครูชุดแรกมาทดลองปฏิบัติราชการ จำนวน 3 คน คือ จิราวรรณ อภิพาณิชย์กุล, สิริพร สังข์ทอง และสุทธิภา แย้มบางยาง และนักการภารโรง 1 คน คือ นายรังสรรค์ เซี่ยงเห็น

  • ในปีการศึกษา 2546  ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”   ของกระทรวงศึกษาธิการ  และเข้ารับการประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” เมื่อปีการศึกษา 2548
  • ในปีการศึกษา 2555 และ 2557 ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 
  • ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง 2556” และโครงการห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีเด่น 
  • ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  • ในปีการศึกษา 2560 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

อักษรย่อ

ก.ว.พ.

สีประจำโรงเรียน

แสด – ดำ โดย สีแสด  หมายถึง สีแห่งครอบครัว และสีดำ หมายถึง สีแห่งความอดทน เสียสละ

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นแคแสด   

คำขวัญประจำโรงเรียน     

“เรียนดี  มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม”

เอกลักษณ์โรงเรียน      

ภูมิทัศน์น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

อัตตลักษณ์นักเรียน    

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมสู่อาชีพ