Back To Top

foto1
.

บทคัดย่อ


                           โครงงานคณิตศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   เรื่อง   “คณิต....พอเพียง” มีจุดประสงค์เพื่อนำหลักการทางคณิตศาสตร์ในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต    ได้แก่  การสะท้อน   การเลื่อนขนาน    และการหมุน  โดยใช้โปรแกรมThe   Geometers   Sketchpad    [GSP]   มาใช้ในการออกแบบลวดลายทางเรขาคณิตซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นลวดลายจากการสานพัด  บนผืนผ้า  บนกระเบื้อง  บนฝาผนัง    บนถ้วยชามกระเบื้อง  ที่รองจาน  และอื่น ๆ  การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือไม้ไผ่มาใช้ ประโยชน์   มีวิธีการโดยเริ่มต้นด้วยการออกแบบลวดลายการสานพัด   ด้วยโปรแกรม  The   Geometers   Sketchpad   แล้วเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมนำมาทำผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบไว้  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปแนะนำชุมชนนำไปประกอบอาชีพสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว   ช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นการประหยัดพลังงาน    ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในเรื่องการมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดังนี้
1.ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตใจสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม คำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
2.ด้านสังคมและชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายชุมชนที่แข็มแข็ง
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. ด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
5. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออม สะสมเป็นเงินทุน

บทคัดย่อ

    โครงงานสุขศึกษา  เพื่อสุขภาพเรื่อง สูตรน้ำผักผลไม้ลดน้ำหนัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาผลที่ได้จากการดื่มผักผลไม้  ว่าสามารถลดน้ำหนัก และกระตุ้นให้ร่างกายพร้อมในการย่อยไขมันที่เหลือค้างอยู่จริง   ศึกษาเปรียบเทียบน้ำหนักก่อนดื่มและหลังดื่มน้ำผักผลไม้ลดน้ำหนัก    ทำการศึกษากับบุคคลที่สนใจที่มีอายุระหว่าง  30-40 ปี  ดื่มระยะเวลา  3 เดือน อย่างเต็มใจ และสมัครใจ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบบันทึกข้อมูลก่อนและหลังดื่มสูตรน้ำผักผลไม้ลดน้ำหนัก สรุปได้ดังนี้น้ำผักผลไม้สามารถ ลดน้ำหนักได้จริง  บุคคลที่ทำการทดลองมีน้ำหนักที่ลดลงไม่เท่ากันเพราะร่างกายของแต่ละคน  มี การเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างกันจึงทำให้น้ำหนักของแต่ละคนลดลงไม่เท่ากัน

 

บทคัดย่อ


    โครงงานสุขภาพ เรื่องคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์ของข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรง สารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ ที่ได้รับจากข้าวกล้องงอก ได้แก่ วิตามินA วิตามินB1 วิตามินB2 วิตามินB3 วิตามินB5 วิตามินบี6 วิตามินC วิตามิน D วิตามินE กรดโฟลิก แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง ไอโอดีน ซิลีเนียม ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ  เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคเหน็บชา  ความดันโลหิตและช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัวตามหลักปชัญญาเศรษฐกิจพอเพียงรายงานการประเมินตนเอง


หน่วยงานราชการ

ลิงค์มหาวิทยาลัย

      

      

      

    

      

    

 

 

สถิติเยี่ยมชม

111543
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
68
578
110383
1695
2225
111543
Your IP: 3.227.233.55
Server Time: 2019-09-21 17:49:45

ข่าวครูไทย