ประกาศราายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศดังแนบ