สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ห้องธุรการ อาคา 1 ตั้งแต่วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมา