Back To Top

foto1
.


ประวัติโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบลกรับใหญ่  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  (ม.1-ม.6)
ประวัติ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4 มิถุนายน  พ.ศ. 2519    โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น   มีนายพินิจ แพรภัทรประสิทธิ์   จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนเป็นการภายในตามคำสั่งของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519   โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  (ม.ศ.1)  ระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์ )    เป็นที่เรียน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.ศ.1) จำนวน 94 คน  แบ่งเป็น  2 ห้องเรียน   
เมื่อเริ่มเปิดเรียนกรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดครูมาให้ได้มีเพียงครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จำนวน 2  คน มาช่วยสอน และจ้างครูมาช่วยสอนอีก 1 คน     คือ อ. รุ่งนภา  สุทธิรัตนากร   นอกจากนี้ยังมีครูจากโรงเรียนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยสอนด้วย  จนกระทั่ง  วันที่  1  ตุลาคม  2519  กรมสามัญศึกษาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ครูชุดแรกมาทดลองปฏิบัติราชการ      จำนวน 3 คน  คือ อ.จิราวรรณ  อภิพาณิชย์กุล  อ.สิริพร  สังข์ทอง และ อ. สุทธิภา  แย้มบางยาง   และนักการภารโรง 1 คน คือ    นายรังสรรค์  เซี่ยงเห็น

สาเหตุการตั้งโรงเรียน         
    เนื่องจากเรืออากาศตรีประกฤติ  ร่วมวงศ์  นายอำเภอบ้านโป่ง  และนายสมิธ  คุณากร  ศึกษาธิการอำเภอบ้านโป่ง   มีความประสงค์ที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นที่ตำบลกรับใหญ่   เพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 4 รอบ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช   จึงร่วมกับกำนันสุข    ตุ๊สังข์  กำนันตำบลกรับใหญ่  ชักชวนประชาชนและคหบดีในท้องถิ่นขอบริจาคที่ดินและสร้างอาคารเรียน ซึ่งคุณกมล  ว่องกุศลกิจ  ได้บริจาคที่ดิน  49 ไร่ 1 งาน  50 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  ( 3/4  หลัง) ห้องน้ำห้องส้วม   2  หลัง บ้านพักครู  4 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และอื่นๆ เป็นเงินประมาณ  5,500,000 บาท  โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน  เมื่อวันที่   5  ธันวาคม  พ.ศ.  2518   โดยนายวัชระ สิงคิวิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520

ปีการศึกษา  2521  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง   

ปีการศึกษา  2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง   โดยคุณกมล ว่องกุศลกิจ   ได้บริจาคเงินสมทบในการสร้างบ้านพักครูส่วนหนึ่งด้วย   เพราะงบประมาณที่กรมฯ  ให้มาไม่เพียงพอ
ปีการศึกษา  2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  (แบบ216 ค)  โรงฝึกงานแบบ     มาตรฐาน 1 หลัง (อาคารคหกรรม)  และบ้านพักครู 1 หลัง     เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   3,591,000บาท

ปีการศึกษา  2524   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1 หลัง 

ปีการศึกษา  2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู   1  หลัง

ปีการศึกษา  2526   ได้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา    2527    ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง

ปีการศึกษา 2529   ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  ( มพช. 2 รุ่น 4)  ได้รับ              งบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม  1 หลัง  โรงฝึกงานเกษตร  1  หลัง  ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   เช่น  ห้องวิทยาศาสตร์    ห้องสมุด   ห้องศิลปะ ฯลฯ  สร้างและปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน    ระบบไฟฟ้า  ครุภัณฑ์  และวัสดุต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2530 ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาชนบทด้านการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  ประจำตำบลกรับใหญ่

ปีการศึกษา  2532    เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  ปีการศึกษา 2533  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ /32  1 หลัง        

ปีการศึกษา 2534   ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม    แบบ 6 ที่ /32   เพิ่มขึ้นอีก  1     หลัง นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ปีการศึกษา  2535   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และบ้านพักภารโรงอีก  1 หลัง

วันที่   5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535  นายณรงค์  โพธิ์มี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2535  คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดงาน “16 ปี ราตรีกรับใหญ่ฯ ”   เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ปีการศึกษา  2536       ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  พร้อมกับได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (รพชส.)
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก    คุณชนินทร์   ว่องกุศลกิจ  และญาติ     บริจาคเงินเพื่อต่อเติมอาคารเรียนหลังแรกให้เต็มรูป    ให้ชื่อว่า “อาคารว่องกุศลกิจ” ได้ห้องเรียนเพิ่มขึ้น   4   ห้องเรียน  ห้องพักครู / ห้องสำนักงาน  ขนาดเล็ก 2 ห้อง    เป็นเงินประมาณ   3,150,000 บาท   พร้อมกับได้สร้างรั้วและซุ้มประตู ป้ายชื่อหน้าโรงเรียน แท่นประดิษฐานพระพุทธรูป  และศาลพระภูมิ  รวมทั้งทาสี  “อาคารว่องกุศลกิจ”  ทั้งหลัง  และห้องน้ำห้องส้วม 2  หลัง  เป็นเงิน 250,000 บาท   และได้ทำพิธีรับมอบ   “อาคารว่องกุศลกิจ”  เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2537  โดยมีนายเพิ่มศักดิ์  นนทภักดิ์   รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นผู้รับมอบ

ปีการศึกษา  2537   ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2538 - 2539  สร้างอาคารแบบ 216ล  ( ปรับปรุง 29) และหอประชุม โรงอาหาร  แบบ 101 ล/27(พิเศษ) เป็นเงิน  รวม ทั้งสิ้น  15,550,000 บาท  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและหอประชุม ฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538  โดยมีนายอภิชาติ  ยอดระยับ    ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี  และคุณกมล  ว่องกุศลกิจ เป็นประธาน

ปีการศึกษา  2538  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาพณิชยการ(บัญชี) 
ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และ บ้านพักนักเรียนจำนวน 2   หลัง  
นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมชั้นล่างของอาคารเป็นห้องสำนักงานต่าง ๆ อีก 4 ห้อง    เป็นเงิน 380,000 บาท  พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจาก คุณกมล ว่องกุศลกิจ และครอบครัว บริจาคเงินสร้างห้องสมุด     โดยต่อเติมบริเวณช่วงกลางของชั้นล่าง อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) ซึ่งมีขนาด 4 ห้องเรียนรวมกัน   คิดเป็นเงินประมาณ  500,000 บาท

ปีการศึกษา  2539  วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2539 ภาคเช้า โรงเรียนจัดพิธีเปิดอาคารหอประชุม     โรงอาหาร และอาคาร  3   พร้อมกับรับมอบห้องสมุด  “คุณแม่ฟ้า ว่องกุศลกิจ”  โดยมี   ฯพณฯ ร.ต.ท. เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี   ส่วนในภาคกลางคืน  ได้จัดให้มีงานชุมนุมศิษย์เก่าและผู้ปกครองในวาระที่โรงเรียนครบรอบ 20 ปี
วันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 นายปฏิภาณ  ทับประยูร       ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น  “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1” ตาม “โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”  ของกรมสามัญศึกษา เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี    และในวันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2539  ได้ทำพิธีเปิดป้าย “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก “  พร้อมกับห้องสมุดโรงเรียนอื่น ๆ อีก 83 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายนพพร  จันทรถง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนเข้าโครงการนำร่องการปฏิรูปการศึกษา
   
ปีการศึกษา  2541  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย)  ส่ง  นางสาวยูกะ  อิวาฮาชิ  จากประเทศญี่ปุ่น  มาเรียนที่โรงเรียน เป็นคนแรก ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของมูลนิธิ ฯ
นอกจากนี้  โรงเรียนยังได้เข้าโครงการรุ่งอรุณ  และเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาธุรกิจ  ของจังหวัดราชบุรี
ปีการศึกษา  2542   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกรมสามัญศึกษา

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ.  2542  นายชัยรัตน์  เผดิมรอด   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา  2543      โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  216 ล /41  (หลังคาทรงไทย) จำนวน 1 หลัง       เป็นเงิน  10,984,573.29  บาท  และเข้าร่วมโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2542
โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก รอบที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

วันที่  26 มกราคม   พ.ศ.  2544 นายประจบ  โพธิ์ปาน   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2544  วันเสาร์ที่  22  ธันวาคม 2544 ภาคเช้า โรงเรียนจัดพิธีเปิดอาคารเรียน 216 ล /41  หลังคาทรงไทย (อาคาร 4) และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา     ส่วนในภาคกลางคืน  ได้จัดให้มีงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของโรงเรียน โดยใช้ชื่องานว่า “25 ปี ราตรีกรับใหญ่ฯ”

ปีการศึกษา 2545 วันที่ 19 ธันวาคม 2545 นายนพดล โกสุม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2546  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โอนไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 1 ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปีการศึกษา 2547  วันที่ 8 ตุลาคม 2547  นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2548  วันที่ 8 กรกฎาคม 2548  ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนรับการประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบ ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549  และเข้ารับเกียรติบัตรพร้อมโล่ในงาน “โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2549  และได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

ปีการศึกษา 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” ตามนโยบาย “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2550
เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาพณิชยการ(บัญชี) เป็นปีสุดท้าย
วันที่ 4 มกราคม 2551 โรงเรียนจัดพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มูลค่า 1,044,000 บาท และเครื่องดนตรีโยธวาทิต จำนวน 53 ชิ้น มูลค่า 900,000  บาท จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยมีนายมังกร กุลวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นเครื่องยืนยันว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

ปีการศึกษา 2551
วันที่ 19 ธันวาคม 2551  โรงเรียนจัดพิธีรับมอบรถตู้ TOYOTA จากครอบครัวว่องกุศลกิจและบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 1,100,000 บาท และพิธีเปิดห้องเกียรติยศ คุณแม่ฟ้า ว่องกุศลกิจ จากเงินสนับสนุของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 200,000 บาท

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553 วันที่ 22 มิถุนายน 2553  นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ร่วมจัดงาน ก.ว.พ.35 ปี ปาร์ตี้ไนท์ “สบายดีหรือเปล่า?” ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 35 ปี
ปีการศึกษา 2555

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายจรัญ สุขเสรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  861  คน  มีครู  43  คน  ลูกจ้างประจำ 3 คน

อักษรย่อ        ก.ว.พ.
ตราประจำโรงเรียน   อักษรย่อ ก.ว.พ. อยู่ในดอกบัวแปดกลีบ ล้อมด้วยเสมาธรรมจักรภายใต้อุณาโลม
 
 ความหมายของตราโรงเรียน
-   บัวแปดกลีบ หมายถึง ทางสู่ความเจริญงอกงาม
-  เสมาธรรมจักร หมายถึงเครื่องหมายกระทรวงศึกษาธิการ
-  อุณาโลม หมายถึง มงคลอันเกิดจากการประพฤติดี         
สีประจำโรงเรียน     แสด - ดำ                                                        
                สีแสด หมายถึง สีแห่งครอบครัว
                สีดำ หมายถึง   สีแห่งความอดทน เสียสละ
พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
   ธมฺโม หเวรกฺขติ ธมฺมจาริ     “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”
ต้นไม้ประจำโรงเรียน      แคแสด
คำขวัญประจำโรงเรียน        เรียนดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรมรายงานการประเมินตนเอง


หน่วยงานราชการ

สถิติเยี่ยมชม

111508
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
68
543
110383
1660
2225
111508
Your IP: 3.227.233.55
Server Time: 2019-09-21 17:38:35

ข่าวครูไทย

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรรี 70190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

© KRABYAI.AC.TH :: Modify by webmaster Krabyai | Tel.0-3229-1252 | E-mail : webmaster@krabyai.ac.th