Back To Top

foto1
.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

          1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

                   1.  นายกมล  ว่องกุศลกิจ                    ประธานกรรมการ

                   2.  นายไสว  ยะนิล                          กรรมการ

                   3.  นายบัว  นาคขะโหนง                    กรรมการ

          2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

                   1. นายประจบ  โพธิ์ปาน          ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ

                   2. ร.อ. ปรีชา  ประเสริฐสุข        ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

                   3. นายไพบูลย์  โพธิ์ชื่น             ผู้แทนครู                   กรรมการ

                   4. นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์            ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

                   5. นายกู้ตระกูล  ว่องกุศลกิจ       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

                   6. นายสุนทร  ศุภชัยโกศล         ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ

                   7. พระครูใบฎีกาสุรพล  อาสโภ    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ

                   8.  นายวิชาญ  อดิเรกลาภ         ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น   กรรมการ

                   9.  นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

                   10. นายวิชิต  พันธ์เพียร            ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

                   11. นายจเร  เลิศโอภาส            ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

                   12. นายประยุทธ  ทัศนานุตริยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

                   13. นายเฉลียว  จันทร์เนตร       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

                   14. ว่าที่ ร.ต.อนันต์  เอกเผ่าพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

                   15. นายจรัญ   สุขเสรี    ผู้อำนวยการสถานศึกษา            กรรมการและเลขานุการ

ข่าวครูไทย

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรรี 70190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

© KRABYAI.AC.TH :: Modify by webmaster Krabyai | Tel.0-3229-1252 | E-mail : webmaster@krabyai.ac.th