Back To Top

foto1
.

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

ภูมิทัศน์น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

อัตลักษณ์นักเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมสู่อาชีพ

ข่าวครูไทย

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรรี 70190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

© KRABYAI.AC.TH :: Modify by webmaster Krabyai | Tel.0-3229-1252 | E-mail : webmaster@krabyai.ac.th