ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และได้กำหนดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลบุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนน ดังเอกสารที่แนบมา

Attachments:
Download this file (291264-2.pdf)ประกาศผล[ ]385 kB

ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล และครูสังคมศึกษา ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตามเอกสารประกาศที่แนบมา

ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา