ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จำนวนประมาณ 1,000 คน

- ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    ตั้งแต่วันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

- ยื่นซองเสนอราคา  ในวันที่ 27 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 ณ. ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

- พิจารณาผลการเสนอราคา   ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา ในวันที่ ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ประกาศผลการเรียน 0, ร, มส, มผภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

การตรวจสอบสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvp2-62

การเข้าตรวจสอบผลการเรียน ให้นักเรียน Login ด้วยอีเมล์ที่ทางโรงเรียนแจกให้ (อีเมล์ที่เป็นเลขประจำตัวนักเรียน @krabyai.ac.th) จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้า

2 เดินทางมาตรวจสอบผลการเรียนที่โรงเรียน บริเวณบอร์ดข้างอาคาร 3

 นักเรียนสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11-23 มีนาคม 2563

โดยตรวจสอบวันที่แก้ไขผลการเรียนได้ที่

ตารางแก้ไขผลการเรียน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2563

หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-291252

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 พ.ย. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา