โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน (รอบที่ 2) เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จำนวนประมาณ 1,000 คน

- ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    ตั้งแต่วันที่ 1-6 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-16.00 น.

- ยื่นซองเสนอราคา  ในวันที่ 7 เมษายน 2563  เวลา 09.00 ณ. ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

- พิจารณาผลการเสนอราคา   ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา ในวันที่ ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

 

ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ขอให้ผู้ที่ชนะการประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม ในโรงเรียน พ.ศ.2563 ตามรายชื่อข้างต้นมาประชุมและทำสัญญา ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) และกำหนดชำระเงินประมูลร้านอาหารและร้านน้ำดื่มงวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูล

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดให้นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยการ scan QR-Code หรือ Link

ลิงค์รับสมัคร ม.1
https://forms.gle/ywM64jQ5RNMtPUWy9
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1
https://docs.google.com/…/1dNOygPwE8ZI0nPovyHcVHlkXby…/edit…

ลิงค์รับสมัคร ม.4
https://forms.gle/Lc4agVVjL62WWya57
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4
https://docs.google.com/…/1rKHoxkzsG_RwdJGdTszk7pfz6O…/edit…

*** กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง, การสอบวัดความรู้, รายงานตัว และมอบต้ว ให้รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***