ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  22-27 มิถุนายน 2564 เวลา  9.00 - 16.00 น.   ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 032-291252  

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้ (On Site)
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จึงเปิดเรียนให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

- วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 กลุ่ม A มาโรงเรียน กลุ่ม B เรียนออนไลน์ที่บ้าน
- วันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 กลุ่มB มาโรงเรียน กลุ่ม A เรียนออนไลน์ที่บ้าน
สัปดาห์ถัดไปสลับกันมาโรงเรียนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่กลุ่มใดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/129tVzDG23PBvBh6P7Oc1tIE941NqdYXM?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม โทร 032-291252

กำหนดการ รับ-จ่ายเงิน และรับหนังสือเรียน
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ม.1 และ ม.4
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ม.2 และ ม.5
- ประกาศ : ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนวันที่จะเปิดเรียนได้นั้นให้รอผลการประชุมจากคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของ จ.ราชบุรีต่อไป
- นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รหัสเข้าชั้นเรียน ตารางเรียน คู่มือการใช้งาน ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvponline64
- การเข้าเรียน เข้าตามเวลาเรียนในตารางเรียน
* หมายเหตุ นักเรียนย้ายเข้าใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนใหม่ ที่ยังไม่มีอีเมล ให้กรอกแบบฟอร์มขออีเมลได้ในเว็บไชต์