ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ขอให้ผู้ที่ชนะการประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม ในโรงเรียน พ.ศ.2563 ตามรายชื่อข้างต้นมาประชุมและทำสัญญา ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) และกำหนดชำระเงินประมูลร้านอาหารและร้านน้ำดื่มงวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูล

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดให้นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยการ scan QR-Code หรือ Link

ลิงค์รับสมัคร ม.1
https://forms.gle/ywM64jQ5RNMtPUWy9
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1
https://docs.google.com/…/1dNOygPwE8ZI0nPovyHcVHlkXby…/edit…

ลิงค์รับสมัคร ม.4
https://forms.gle/Lc4agVVjL62WWya57
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4
https://docs.google.com/…/1rKHoxkzsG_RwdJGdTszk7pfz6O…/edit…

*** กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง, การสอบวัดความรู้, รายงานตัว และมอบต้ว ให้รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จำนวนประมาณ 1,000 คน

- ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    ตั้งแต่วันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

- ยื่นซองเสนอราคา  ในวันที่ 27 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 ณ. ห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

- พิจารณาผลการเสนอราคา   ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา ในวันที่ ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ประกาศผลการเรียน 0, ร, มส, มผภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

การตรวจสอบสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvp2-62

การเข้าตรวจสอบผลการเรียน ให้นักเรียน Login ด้วยอีเมล์ที่ทางโรงเรียนแจกให้ (อีเมล์ที่เป็นเลขประจำตัวนักเรียน @krabyai.ac.th) จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้า

2 เดินทางมาตรวจสอบผลการเรียนที่โรงเรียน บริเวณบอร์ดข้างอาคาร 3

 นักเรียนสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11-23 มีนาคม 2563

โดยตรวจสอบวันที่แก้ไขผลการเรียนได้ที่

ตารางแก้ไขผลการเรียน