โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ต้องการสมัครให้ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเพื่อศึกษากำหนดการ และระเบียบ ตามเอกสารที่แนบมานี้

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับประกาศนียบัตรและ ปพ.1

สถานที่   : ใต้อาคาร 1 (แยกตามห้อง)

วัน-เวลา  : วันที่ 3 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อปฏิบัติ  : ต้องสวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะปลอดภัย  รับแล้วกลับบ้านทันที

            : การแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย