โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ( Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบลกรับใหญ่ สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยคุณกมล ว่องกุศลกิจ ได้บริจาคที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งอุปการะโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น มีนายพินิจ แพรภัทรประสิทธิ์ จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนเป็นการภายในตามคำสั่งของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์) เป็นที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 94 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน

เมื่อเริ่มเปิดเรียนกรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดครูมาให้ได้มีเพียงครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 คน มาช่วยสอน และจ้างครูมาช่วยสอนอีก 1 คน คือ อ. รุ่งนภา สุทธิรัตนากร นอกจากนี้ยังมีครูจากโรงเรียนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยสอนด้วย จนกระทั่ง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ครูชุดแรกมาทดลองปฏิบัติราชการ จำนวน 3 คน คือ จิราวรรณ อภิพาณิชย์กุล, สิริพร สังข์ทอง และสุทธิภา แย้มบางยาง และนักการภารโรง 1 คน คือ นายรังสรรค์ เซี่ยงเห็น

ในปีการศึกษา 2546  ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”   ของกระทรวงศึกษาธิการ  และเข้ารับการประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” เมื่อปีการศึกษา 2548

ในปีการศึกษา 2555 และ 2557 ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 

ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง 2556” และโครงการห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ในปีการศึกษา 2560 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยมีบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนและบริหาร ร่วมกับผู้นำระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อักษรย่อ

ก.ว.พ.

สีประจำโรงเรียน

แสด - ดำ โดย สีแสด  หมายถึง สีแห่งครอบครัว และสีดำ หมายถึง สีแห่งความอดทน เสียสละ

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นแคแสด   

คำขวัญประจำโรงเรียน     

"เรียนดี  มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม"