วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2566 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีแหล่งเรียนรู้บูรณาการ
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้โดยการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน