อัตลักษณ์

"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมสู่อาชีพ"

 

เอกลักษณ์

"ภูมิทัศน์น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน"