โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ( Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบลกรับใหญ่ สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยคุณกมล ว่องกุศลกิจ ได้บริจาคที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งอุปการะโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น มีนายพินิจ แพรภัทรประสิทธิ์ จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนเป็นการภายในตามคำสั่งของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ระยะแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์) เป็นที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 94 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน

เมื่อเริ่มเปิดเรียนกรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดครูมาให้ได้มีเพียงครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 คน มาช่วยสอน และจ้างครูมาช่วยสอนอีก 1 คน คือ อ. รุ่งนภา สุทธิรัตนากร นอกจากนี้ยังมีครูจากโรงเรียนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยสอนด้วย จนกระทั่ง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ครูชุดแรกมาทดลองปฏิบัติราชการ จำนวน 3 คน คือ จิราวรรณ อภิพาณิชย์กุล, สิริพร สังข์ทอง และสุทธิภา แย้มบางยาง และนักการภารโรง 1 คน คือ นายรังสรรค์ เซี่ยงเห็น

ในปีการศึกษา 2546  ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”   ของกระทรวงศึกษาธิการ  และเข้ารับการประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” เมื่อปีการศึกษา 2548

ในปีการศึกษา 2555 และ 2557 ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 

ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง 2556” และโครงการห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ในปีการศึกษา 2560 ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยมีบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนและบริหาร ร่วมกับผู้นำระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อักษรย่อ

ก.ว.พ.

สีประจำโรงเรียน

แสด - ดำ โดย สีแสด  หมายถึง สีแห่งครอบครัว และสีดำ หมายถึง สีแห่งความอดทน เสียสละ

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นแคแสด   

คำขวัญประจำโรงเรียน     

"เรียนดี  มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม"

อัตลักษณ์

"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมสู่อาชีพ"

 

เอกลักษณ์

"ภูมิทัศน์น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน"

คุณกมล   ว่องกุศลกิจ
ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
นายกสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม


คุณกมล ว่องกุศลกิจ เป็นชาวกรับใหญ่โดยกำเนิด เป็นบุตรของ นายไฉ่ - นางฟ้า เซี่ยงว่อง เกษตรกรชาวบ้านห้วยแล้ง (ห้วยเจริญผล)  เกิดเมื่อวันที่   6   กันยายน    พ.ศ.   2477    มีพี่น้องรวมทั้งหมด 8 คน   ท่านเป็นบุตรคนที่  2
      1.    คุณกุศล  ว่องกุศลกิจ   ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจโตเมื่อปี  พ.ศ  2503
      2.    คุณกมล   ว่องกุศลกิจ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  กลุ่มมิตรผล และประธานมูลนิธิ ฟ้า ว่องกุศลกิจ
      3.    คุณสุนทร    ว่องกุศลกิจ  ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
      4.    คุณวิมล   กาญจนกำเนิด   ที่ปรึกษา กลุ่มมิตรผล และประกอบธุรกิจอยู่ที่ ตำบลท่าเรือ อำท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
      5.    คุณวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  กลุ่มมิตรผล และกรรมการ บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
      6.    คุณอิสระ   ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล
      7.   แพทย์หญิงลักษมี  ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล และโรงพยาบาลสายไหม
      8.    คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ  กรรมการกลุ่มมิตรผล และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทบ้านปู จำกัด

   
 คุณกมล  สมรสกับ  คุณเที่ยง   สกุลเดิม  นาคปาน   เมื่อ พ.ศ. 2497   มีบุตร-ธิดารวม  9  คน    คือ
      1.    คุณบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา( Diploma )  จากประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
      2.    คุณผ่องศรี ว่องกุศลกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  จาก   ANNE  MARIA  COLLEGE   ประเทศสหรัฐอเมริกา
      3.    คุณผ่องพรรณ   ( ว่องกุศลกิจ )  เจนลาภวัฒนกุล   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ  จาก  ANNE  MARIA  COLLEGE  ประเทศสหรัฐอเมริกา
      4.    คุณชูศักดิ์  ว่องกุศลกิจ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ  จาก  COLLEGE  OF  NORTE   DAINE   ประเทศสหรัฐอเมริกา
      5.    คุณอดิศักดิ์  ว่องกุศลกิจ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตร์    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์  จาก  KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY  ประเทศสหรัฐอเมริกา
      6.    คุณจิรศักดิ์  ว่องกุศลกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    จากมหาวิทยาลัย ไดโต บุนกะ  ประเทศญี่ปุ่น  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ    จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
      7.    คุณชัชสรัญ  ( ว่องกุศลกิจ ) พิพิทวิทยากุล  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC)
      8.    คุณพรรษวรรณ   ว่องกุศลกิจ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ปริญญาโท  การจัดการด้านการโรงแรม  จาก JOHNSON  &  WALES  UNIVERSITY  ประเทศสหรัฐอเมริกา
      9.    คุณบรรเจิด  ว่องกุศลกิจ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ    จาก  MOUNT  OF  VERNON   COLLEGE  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

จากเกษตรกรชาวไร่สู่อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายมิตรผล   : ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ


      จากการที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไร่   รวมทั้งเป็นเสมือนพี่คนโตของครอบครัว     เนื่องจากพี่ชายมีสุขภาพไม่สมบูรณ์   จึงทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ    เมื่อจบการศึกษาในระดับประถมปีที่  4      ก็ออกมาช่วยครอบครัวทำไร่   ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวกรับใหญ่ในสมัยนั้น    ด้วยเหตุที่สภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งเพราะไม่มีคลองชลประทาน  และดินเสื่อมคุณภาพ  ขาดธาตุอาหารในดิน  เพราะปลูกพืชซ้ำอยู่เรื่อย ๆ    เกษตรกรชาวไร่จึงต้องย้ายไปทำไร่ที่ใหม่เป็นต้นว่า  ที่ อ.ท่ามะกา  อ.ท่าม่วง  จ. กาญจนบุรี    คุณกมล ซึ่งมีความผูกพันกับท้องถิ่น    ไม่อยากโยกย้ายไปทางกาญจนบุรีเหมือนครอบครัวอื่น ๆ จึงพยายามคิดหาพืชอื่นมาปลูกแทนพืชเดิมที่เคยปลูก  จึงได้ปรึกษาหารือกับคุณลุง และคุณพ่อ   รวมทั้งผู้รู้และมีประสบการณ์สูง  คือกำนันสุข  ตุ๊สังข์  กำนัน ต. กรับใหญ่  และหลงจู๊ซุ่ย  เซี่ยงว่อง   โดยได้ริเริ่มเปลี่ยนมาปลูกอ้อยและตั้งโรงหีบน้ำอ้อยทำน้ำตาลทรายขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2496 ในระยะแรกใช้แรงงานวัวควายในการหีบ  น้ำตาลที่ทำก็เป็นน้ำตาลทรายแดง (สีรำ)
ต่อมาได้เริ่มใช้เครื่องยนต์มาแทนแรงงานสัตว์  และขยายพื้นที่ปลูกรวมทั้งขยายโรงงานให้ใหญ่โต มีปริมาณผลิตมากขึ้นและทันสมัยขึ้น   โดยตั้งเป็น บริษัท น้ำตาลมิตรผล  จำกัด ขึ้นที่ ต.ท่าผา   อ.บ้านโป่ง  ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่   อ.ด่านช้าง   จ.สุพรรณบุรี  นอกจากนี้ยังได้ขยายกิจการไปที่ จ. กำแพงเพชร  คือ  บริษัทน้ำตาลสยาม  และ บริษัทรวมเกษตรกร  อุตสาหกรรม จำกัด    ที่ อ. ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  ฯลฯ  และได้จัดตั้ง  บริษัทยูไนเต็ด    แสตนดาร์ด    เทอร์มินอล   จำกัด  (มหาชน)  เป็นบริษัทในเครือ  เพื่อส่งออกน้ำตาลไปยังต่างประเทศด้วย    นอกจากกิจการด้านโรงงานน้ำตาลแล้ว    ยังมีกิจการอื่น ๆ อีกหลายอย่าง  โดยมีพี่น้องช่วยกันควบคุมดูแล   ได้แก่    ห้างสรรพสินค้าอัมรินทร์พลาซ่า  โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล     โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ    และบริษัท  บ้านปู จำกัด (มหาชน) 

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2566 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีแหล่งเรียนรู้บูรณาการ
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้โดยการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน