ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา