จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้ (On Site)
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จึงเปิดเรียนให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

- วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 กลุ่ม A มาโรงเรียน กลุ่ม B เรียนออนไลน์ที่บ้าน
- วันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 กลุ่มB มาโรงเรียน กลุ่ม A เรียนออนไลน์ที่บ้าน
สัปดาห์ถัดไปสลับกันมาโรงเรียนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่กลุ่มใดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/129tVzDG23PBvBh6P7Oc1tIE941NqdYXM?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม โทร 032-291252