- ประกาศ : ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนวันที่จะเปิดเรียนได้นั้นให้รอผลการประชุมจากคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของ จ.ราชบุรีต่อไป
- นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รหัสเข้าชั้นเรียน ตารางเรียน คู่มือการใช้งาน ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvponline64
- การเข้าเรียน เข้าตามเวลาเรียนในตารางเรียน
* หมายเหตุ นักเรียนย้ายเข้าใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนใหม่ ที่ยังไม่มีอีเมล ให้กรอกแบบฟอร์มขออีเมลได้ในเว็บไชต์