ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ขอให้ผู้ที่ชนะการประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม ในโรงเรียน พ.ศ.2563 ตามรายชื่อข้างต้นมาประชุมและทำสัญญา ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) และกำหนดชำระเงินประมูลร้านอาหารและร้านน้ำดื่มงวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูล