ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความตระหนักด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19) อีกทั้ง มีการขยายตัวการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในปัจจุบัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักเรียนและครอบครัวอาจมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา หรือกรณีมีญาติมาเยี่ยมเยียน หรือร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจึงมีมาตรการให้ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงหลังเทศกาลปีใหม่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ต่อเนื่องจากวันหยุดราชการช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 รวมเป็น 10 วัน และกำหนดเปิดเรียนรูปแบบ (On-site) ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารประกาศที่แนบมา

Attachments:
Download this file (2564-3.pdf)ประกาศ[ ]79 kB

ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และได้กำหนดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลบุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนน ดังเอกสารที่แนบมา

Attachments:
Download this file (291264-2.pdf)ประกาศผล[ ]385 kB

ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล และครูสังคมศึกษา ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตามเอกสารประกาศที่แนบมา